AVG verklaring

Privacyverklaring ZO ingericht

Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door ZO ingericht, hierna genoemd ZO ingericht.

Via de website www.zoingericht.nl van ZO ingericht worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het team van ZO ingericht vinden het van groot belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Het team van ZO ingericht en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring..

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt.

Dat betekent onder andere dat wij:

duidelijk vermelden voor welke doeleinden ZO ingericht persoonsgegevens verwerkt. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

proberen onze verzameling van uw persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;

u eerst vragen voor uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ZO ingericht persoonsgegevens verwerken;

Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u daarom ook aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens:
Bij het gebruik van onze website, www.zoingericht.nl laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens zal door ZO ingericht op verschillende manieren kunnen worden verzameld. Zo kun je bijvoorbeeld via onze website een aanvraag (vraag) stellen, waarbij wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om u zo goed mogelijk te kunnen antwoorden.

Verder is het mogelijk dat u ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. ZO ingericht zal in dat geval contact met u opnemen om de vraag of klacht te kunnen behandelen.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens worden verzameld via social media kanalen (zoals Facebook, Instagram, Twitter en/of Linkedin), bijvoorbeeld wanneer u contact met ZO ingericht opneemt om een vraag te stellen. ZO ingericht gebruikt in dat geval alleen uw accountnaam zodat wij op uw bericht kunnen reageren. Wanneer u gebruik maakt van onze website www.zoingericht.nl, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken:

Naam;

Adres;

Telefoonnummer;

E-mail adres;

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

om met u te communiceren door middel van het verzenden van digitale brieven en/of post;

om uw vragen te beantwoorden of uw klacht te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;

ZO ingericht verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens, die versterkt worden door de bezoeker/opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens t.b.v. een advies is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met ZO ingericht een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal ZO ingericht mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van uw overeenkomst of kunnen wij u niet goed in staat stellen om aan uw eigen verplichtingen te voldoen.

Bewaartermijnen:

om met u te communiceren door middel van het verzenden van digitale brieven en/of post;

uw persoonsgegevens worden bewaard tot zeven jaar na het maken van een ontwerp of het geven van advies of begeleiding bij verbouwing t.b.v. analyse doeleinden.

Verstrekking aan derden:

ZO ingericht zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

transportbedrijf, voor het bezorgen van uw order;

interieurbouwer, voor het produceren van uw order op maat;

derden uitvoerende partijen t.b.v. verbouwingen etc;

Verder zal ZO ingericht de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo kan het bijvoorbeeld mogelijk zijn dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval is ZO ingericht wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

ZO ingericht geeft persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de koopovereenkomst. Mocht dit om andere redenen gebeuren, dan zal ZO ingericht vaststellen of sprake is van een adequaatheidsbesluit in de zin van de toepasselijke regelgeving, en indien een dergelijk besluit er niet is, zal alleen sprake zijn van doorgeven van persoonsgegevens indien er passende of geschikte waarborgen zijn. In situaties van het doorgeven van persoonsgegevens kunt u om een kopie van deze stukken opvragen via info@zoingericht.nl

Profilering:

Het is mogelijk dat ZO ingericht uw gegevens aanvult of optimaliseert met gegevens uit openbare bronnen zoals het kadaster of bronnen waarbij u toestemming hebt gegeven voor het door ZO ingericht beoogde gebruik. Dit doen wij enkel wanneer dit wettelijk gezien is toegestaan.

ZO ingericht hecht professionele waarde aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. ZO ingericht is bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van uw persoonsgegevens. Om die reden heeft ZO ingericht – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens:

persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd en datadragers versleuteld;

het inrichten van autorisaties;

SSL:
ZO ingericht maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer – Protocol) voor de website tijdens het invullen van het contactformulier. Voor meer informatie ga naar veilig bestellen!

Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Wij, ZO ingericht kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw persoonsgegevens:
Indien u aan ZO ingericht persoonsgegevens heeft verstrekt, dan kunt u deze te allen tijde wijzigen in uw account. U kunt dit doorgeven aan info@zoingericht.nl. Ook kunt u bij ZO ingericht terecht indien u inzage wenst in de gegevens die ZO ingericht van u heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Heeft u nog vragen over het privacybeleid van ZO ingericht, dan kunt u per e-mail contact opnemen met ZO ingericht via info@zoingericht.nl.

ZO ingericht, Virulystraat 1, 9716 JT Groningen